100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad – april 2018

1. Inledning

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur AR Media International AB (hädanefter "AR Media" eller "vi"), ett bolag registrerat i Sverige, org nr 556-393-0170, som innehavare av datauppgifter samlar in, använder, lämnar ut och på annat sätt bearbetar personuppgifter som vi får i samband med tjänster som är tillgängliga på AR Medias webbplatser. Genom att besöka webbplatsen samtycker du till att personuppgifter om dig samlas in, används, lämnas ut och bearbetas enligt denna integritetspolicy.

2. Ändring av integritetspolicy

AR Media kan komma att se över denna integritetspolicy för att anpassa den till lagändringar, sättet på vilket vi samlar in och använder personuppgifter, webbplatsens funktioner eller tekniska framsteg. Om vi gör förändringar i sättet på vilket vi samlar in och använder dina personuppgifter noterar vi dessa ändringar i denna integritetspolicy och skriver det aktuella datumet för ändringarna i början av integritetspolicyn. Därför bör du regelbundet gå tillbaka till denna integritetspolicy för att ha den senaste versionen av våra policyer och vårt sätt att jobba. AR Media kommer även att i förväg tydligt informera om ändringar som ska implementeras. Om du inte samtycker till några av ändringarna i integritetspolicyn ber vid dig att inte använda webbplatsen i fortsättningen. Vi ber dig läsa igenom och godta ändringarna i integritetspolicyn om du använder webbplatsen efter datumet för ändringarna.

3. Personuppgiftsansvarig

AR Media är personuppgiftsansvarig för AR Medias behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4. När behandlar vi dina personuppgifter?

4.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
4.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på AR medias webbplats, bokar ett nyhetsbrev, besöker AR medias webbplats eller ett event som AR media anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med AR media. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med AR media och för att AR Media ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
4.3 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

5. Information som vi samlar in

5.1 Vi samlar in personuppgifter och annan information som du anger när du använder webbplatsen. Detta kan bestå av ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress. I tillägg till detta samlar vi även in icke-personliga uppgifter när du använder webbplatsen, även om du inte gör en beställning/bokning, vilka kan kopplas ihop med dina personuppgifter, såsom din IP-adress, geografisk data, din nationalitet och lösenord, sökpreferenser på webbplatsen och i sökmotorer, vilken webbläsare som du använder, information om operativsystemet på din dator, version av applikation, språkinställningar, samt sidor som har visats till dig. Om du använder en mobil enhet kan vi också samla in data som identifierar din mobila enhet, enhetsspecifika inställningar och egenskaper samt information om latitud/longitud.
5.2 Det kan hända att du lämnar ut personliga uppgifter om andra, så som deras namn och e-postadresser. Vänligen observera att det är ditt ansvar att försäkra dig om att personen/personerna som du lämnat ut personliga uppgifter om är medvetna om att du gjort så och att de accepterat hur AR Media använder deras uppgifter, (så som beskrivits i den här integritetspolicyn).
5.3 Fotografering och videoupptagning kan komma att ske på mässor och event som AR Media arrangerar. Som deltagare och vid godkännandet av våra regler och villkor ger du ditt samtycke att blir fotograferad och filmad, samt att resultatet kan läggas ut i olika medier för att användas i form av information och marknadsföring av AR media och dess evenemang. Materialet kan även användas av AR medias utställare och partners. Dessa bilder och filmer kommer att hanteras ansvarsfullt av AR media och olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder kommer att raderas.
Du hittar våra filmer och fotografier på AR medias webbsidor och på AR medias Facebook-sida.

6. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

6.1 För dig som är kund till AR Media

Huvudsakligen behandlar AR Media dina personuppgifter i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, samt telefon avseende AR Medias varor och tjänster.
  • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
  • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

7. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

7.1 AR Media baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
7.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med AR Media samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
7.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder.
Till exempel: När du gör en bokning hos oss, slutför eller anger information i ett bokningsformulär, eller ger oss dina kontaktuppgifter, kan vi använda dina kontaktuppgifter för att skicka nyheter angående produkter eller tjänster som är relevanta. Med din tillåtelse – om tillåtelse krävs enligt lokala lagar – kan vi även skicka andra ordinarie nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst välja bort eller avregistrera dig från marknadsföringsrelaterad kommunikation, via länken ”Avsluta prenumeration” som finns i varje nyhetsbrev eller meddelande.
7.4 I vissa fall kan AR Media ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. AR Media kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka AR Medias rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
8.2 AR Media sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med AR Media.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 AR Media kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners som vi anlitar för utförande av tjänster åt oss; till exempel distribution av tidskrifter. Alla sådana tredje parter är skyldiga att bevara säkerheten och sekretessen kring personuppgifter och att bearbeta personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.
9.2 AR Media kan, i enlighet med gällande lagkrav eller krav från myndigheter, lämna ut personuppgifter för att skydda sig själv mot ansvar, att svara på stämningar, rättsliga processer, berättigade krav, häktningsorders eller liknande från brottsbekämpande myndigheter, för att undersöka bedrägerier, andra oegentligheter eller annat som krävs eller är nödvändigt för att följa gällande lagar, för att skydda våra legitima intressen, eller till köparna i samband med försäljning, överlåtelse, eller annan överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller företag. Vi kan också, i enlighet med gällande lagar, lämna ut personuppgifter för att genomföra eller tillämpa de villkor som gäller för våra tjänster, eller för att skydda AR Medias, våra användares eller andras rättigheter, egendom och säkerhet.
I de situationer som beskrivs ovan, kan mottagaren av personuppgifter finnas i ett land som kanske har en annan standard på sitt integritetsskydd jämfört med de lagar som tillämpas i ditt hemland.
9.3 AR Media kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av AR Medias leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer AR Media vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
9.4 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Skydd av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För att undvika obehörig åtkomst, upprätthåller vi nödvändiga fysiska, elektroniska och organisatoriska rutiner för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller modifiering genom olyckshändelse, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst. För att skydda transaktioner med kreditkort använder AR Media den externa betaltjänsten hos Bambora som krypterar kreditkortsinformationen under överföringen.

11. Dina rättigheter

11.1 AR Media ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
11.2 AR Media kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
11.3 Du har rätt att av begära
  a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.
  b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
11.4 AR Media kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
11.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till dataprivacy@armedia.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
11.8 Du har rätt att inkomma med eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

12. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. En cookie är en liten textfil som sparas lokalt på din dator. Cookies innehåller information om besök och används för att samla in statistik om hur vår webbplats används och hur många besökare vi har på webbplatsen. Detta gör vi för att kunna förbättra webbplatsen och dess innehåll för våra besökare. Cookies kan även innehålla för webbplatsen sparade användarinställningar. Det går inte att identifiera vem besökaren är med informationen i de cookies som används på våra webbplatser. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Utan cookies kan viss funktionalitet på webbplatsen komma att inte fungera som tänkt.

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

AR Media International
Elektravägen 14, 126 30 Hägersten, Sweden
dataprivacy@armedia.se

14. Språk

Denna integritetspolicys originaltext är skriven på svenska. Engelsk översättning har gjort så att våra användare lättare kan ta del av policyn. Om det finns skillnader mellan den svenska versionen och den engelska översättning, är det den svenska versionen som skall beaktas.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT